Aptitude test Time: 02:40 pm to 03:00 pm on 22-Aug-2023